جلسه هم‌اندیشی دبیرخانه جشنواره با مدیر محترم ارشاد تهران جهت تمدید فراخوان